خانه > هنگام برداشت در Exness کمیسیونی وجود دارد؟ چگونه پاداش در هر حساب برای شرکا محاسبه می شود